มุมมองตาราง
มุมมองปฎิทิน
ชุดวิชา :-
สถานที่สอบ :-
วันสอบ :-

1. เลือกสถานที่สอบ   2. เลือกวันสอบ   3. เลือกเวลาสอบ
ระบุข้อมูลวิชาที่ต้องการ
รหัสชุดวิชา :
 • <--กรุณาเลือก-->
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
 • 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
 • 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • 41201 กฎหมายมหาชน
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
 • 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
 • 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
 • 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
 • 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
 • 90201 การจัดการฟาร์ม
 • 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
 • 20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
 • 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
 • 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
 • 71411 อาหารและโภชนบำบัด
 • 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
 • 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
 • 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • 41201 กฎหมายมหาชน
 • 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
 • 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
 • 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
 • 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
 • 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
 • 90201 การจัดการฟาร์ม
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
 • 20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
 • 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
 • 71411 อาหารและโภชนบำบัด
 • 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ลำดับรหัสสถานที่สอบดำเนินการ
ไม่พบข้อมูล
เลือกใส่รายการรอชำระเงิน
ชุดวิชา :
สถานที่สอบ :
-
06010201