มุมมองตาราง
มุมมองปฎิทิน
ชุดวิชา :-
สถานที่สอบ :-
วันสอบ :-

1. เลือกสถานที่สอบ   2. เลือกวันสอบ   3. เลือกเวลาสอบ
ระบุข้อมูลวิชาที่ต้องการ
รหัสชุดวิชา :
 • <--กรุณาเลือก-->
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
 • 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
 • 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
 • 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • 41201 กฎหมายมหาชน
 • 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
 • 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54109 การยศาสตร์
 • 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
 • 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 71202 โภชนาการมนุษย์
 • 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
 • 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
 • 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
 • 81310 ปรัชญาการเมือง
 • 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
 • 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
 • 90303 พืชเศรษฐกิจ
 • 90305 การผลิตสัตว์
 • 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
 • 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
 • 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
 • 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • 41201 กฎหมายมหาชน
 • 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 • 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54109 การยศาสตร์
 • 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
 • 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 71202 โภชนาการมนุษย์
 • 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
 • 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
 • 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
 • 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
 • 90303 พืชเศรษฐกิจ
 • 90305 การผลิตสัตว์
 • 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

ลำดับรหัสสถานที่สอบดำเนินการ
ไม่พบข้อมูล
เลือกใส่รายการรอชำระเงิน
ชุดวิชา :
สถานที่สอบ :
-
06010201