มุมมองตาราง
มุมมองปฎิทิน
ชุดวิชา :-
สถานที่สอบ :-
วันสอบ :-

1. เลือกสถานที่สอบ   2. เลือกวันสอบ   3. เลือกเวลาสอบ
ระบุข้อมูลวิชาที่ต้องการ
รหัสชุดวิชา :
 • <--กรุณาเลือก-->
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10152 ไทยกับสังคมโลก
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 • 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
 • 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
 • 12306 วรรณคดีไทย
 • 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
 • 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • 20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
 • 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
 • 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
 • 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 • 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • 21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
 • 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
 • 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
 • 33201 การบริหารราชการไทย
 • 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
 • 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
 • 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
 • 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
 • 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54109 การยศาสตร์
 • 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
 • 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
 • 71202 โภชนาการมนุษย์
 • 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
 • 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
 • 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
 • 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
 • 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
 • 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
 • 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • 90307 การผลิตพืช
 • 90406 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย
 • 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
 • 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
 • 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10152 ไทยกับสังคมโลก
 • 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 • 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
 • 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
 • 12306 วรรณคดีไทย
 • 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
 • 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • 20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
 • 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
 • 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
 • 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 • 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • 21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
 • 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
 • 33201 การบริหารราชการไทย
 • 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
 • 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 • 52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
 • 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 • 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
 • 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54109 การยศาสตร์
 • 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
 • 54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
 • 71202 โภชนาการมนุษย์
 • 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
 • 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
 • 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
 • 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
 • 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
 • 90307 การผลิตพืช
 • 90406 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย
 • 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
 • 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
 • 99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ลำดับรหัสสถานที่สอบดำเนินการ
ไม่พบข้อมูล
เลือกใส่รายการรอชำระเงิน
ชุดวิชา :
สถานที่สอบ :
-
06010201